Prøvenemnda

Prøvenemnda blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen. I Norge har alle fylker benyttet Opplands nemd. Fylker står fritt til å opprette egen nemd eller samarbeide.  Nemnda skal ha minst to medlemmer med formell faglig kompetanse innenfor fagområdet, og så langt det er mulig, hatt arbeidserfaring i faget. Prøvenemndmedlemmene skal planlegge, tilrettelegge og vurdere prøven for kandidatene.

2018: Ny prøvenemd er opprettet, bestående av Kari Håkonsen, Kari Mølstad og Kari Malmberg samt Sigmund Bjørklund og Asle Bakken.

Prøvenemndas arbeid starter når den mottar godkjent oppmelding til fag- eller svenneprøve fra Yrkesopplæringsnemnda. Oversendelsen fra Yrkesopplæringsnemnda innebærer med andre ord at teori, praksis og læretid er vurdert og godkjent, og at kandidaten oppfyller kriteriene for å framstille seg til fagprøven. Dette gjelder både lærlinger, elever og privatister (praksiskandidater).

Medlemmer til prøvenemnd blir foreslått av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og Yrkesopplæringsnemnda oppnevner medlemmene. Prøvenemndsperioden er 4 år og den følger fylkestingsperioden. Hver nemnd består av en leder og to eller flere medlemmer. Det vil som regel være to fra prøvenemnda ved fagprøven/kompetanseprøven.

Prøvenemnda skal ta kontakt med lærestedet før planlegging av fag-/svenneprøve, og kan avtale et møte med lærling/lærekandidat og kontaktperson fra lærebedriften. Dette for å sikre at partene er kjent med innholdet i Retningslinjer for fag-/svenneprøve for aktuelt fag, og gjøre nærmere avtaler i forbindelse med prøven. Dersom prøven avvikles i lærebedriften, må prøven tilpasses bedriftens/institusjonens virksomhet.

Prøvenemnda kan be lærebedriften om forslag til oppgaver, og velge å bruke hele eller deler av disse forslagene. Oppgaven skal utformes med bakgrunn i målene i læreplan for opplæring i bedrift i hvert enkelt fag. Prøvenemnda skal påse at fag-/svenneprøven inneholder elementer fra alle modulene i læreplanen. Det er viktig at Retningslinjer for fag-/svenneprøven blir fulgt. Disse skal legges til grunn for organisering, gjennomføring og vurdering av prøven.

Prøvenemnda skal være samlet ved prøvestart og prøveslutt, og vurderer selv i hvilke deler av prøveavviklingen det er nødvendig med inspeksjon/vurdering underveis. Prøvenemnda kan ikke delegere ansvar for vurdering av kandidaten til tilsynspersonen.

Fag-/svenneprøven er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, vurderer og dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Fag-/svenneprøven består derfor av fire deler: Planlegging – Gjennomføring – Vurdering – Dokumentasjon.

Opplæringskontoret/ringen står for oppmeldingen til fagprøve for lærlinger og lærekandidater i medlemsbedriftene. Dette skjer når læretiden nærmer seg slutten, og den siste oppfølgingen med godkjenning av Lærlingpermen er gjort av Opplæringskontoret/ringen.

Referanse: Karri.no

 

Rull til toppen